č. j. 2 As 4/2006-68

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ing. M. H., zastoupeného JUDr. Stanislavem Fišerem, advokátem se sídlem Baarova 1381, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2005, č. j. 30 Ca 9/2005-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností brojil žalobce (dále též stěžovatel ) proti shora popsanému rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 1. 2005, č. j. 27987/VZ/2004.

Stěžovateli bylo napadené rozhodnutí doručováno do vlastních rukou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu, kterou uvedl v žalobě. Při doručování dne 31. 10. 2005 nebyl na tomto místě zastižen (viz. doručenka na č. l. 51 soudního spisu). Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byl příslušným oznámením pošty vyzván, aby si písemnost vyzvedl. Jelikož si stěžovatel zásilku nevyzvedl do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy čtvrtek 10. 11. 2005, za den doručení [§ 50c odst. 4 zák. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. )]. Skutečnost, že stěžovatel rozhodnutí krajského soudu fyzicky převzal až 15. 11. 2005 (viz. doručenka na č. l. 51 soudního spisu), je v této souvislosti právně irelevantní (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2004, č. j. 5 Azs 15/2004-34; dostupné na www.nssoud.cz).

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož paragrafu je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 10. 11. 2005. Poslední den lhůty připadá na čtvrtek 24. 11. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně u krajského soudu dne 29. 11. 2005 byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť-jak již shora zmíněno-zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. 5. 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu