2 As 344/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: R. A., zastoupená Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Kotlářská 51a, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2016, č. j. JMK 93265/2016, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 9. 2017, č. j. 41 A 52/2016-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 9. 10. 2017 žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) brojila proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen napadený rozsudek a krajský soud ), jímž byla zamítnuta žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být meritorně projednána.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 42 odst. 2 s. ř. s., má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci.

[4] Stěžovatelka byla v řízení před krajským soudem zastoupena Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem (viz plná moc na č. l. 26 spisu krajského soudu). Ze spisu krajského soudu dále vyplývá, že odvolání plné moci ani udělení plné moci jinému zástupci stěžovatelka krajskému soudu neoznámila.

[5] Z potvrzení o doručení na č. l. 32 spisu krajského soudu je patrné, že zástupci stěžovatelky v řízení před krajským soudem (Mgr. Tomáši Rašovskému) byl napadený rozsudek doručen do datové schránky ve čtvrtek 21. 9. 2017. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tedy byl čtvrtek 5. 10. 2017. Jelikož stěžovatelka podala kasační stížnost prostřednictvím datové schránky až v pondělí 9. 10. 2017, stalo se tak čtyři dny po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl jako opožděnou.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu