2 As 339/2017-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: L. B., zastoupený JUDr. Mario Hanákem, advokátem se sídlem Matiční 730/3, Ostrava, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2017, č. j. MSK 139336/2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2017, č. j. 19 A 11/2017-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Mario Hanáka, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Proti rozsudku označenému v záhlaví podal žalobce (dále jen stěžovatel ) dne 29. 9. 2017 kasační stížnost. Podáním ze dne 30. 10. 2017, které na výzvu soudu upřesnil podáním ze dne 3. 11. 2017, vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[2] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Jelikož v posuzované věci stěžovatel vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní soud dosud nerozhodl, Nejvyšší správní soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[5] Stěžovatel zaplatil na účet Nejvyššího správního soudu dne 12. 10. 2017 soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně (viz § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Jelikož se v této věci nekonalo jednání, rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč stěžovateli k rukám jeho zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu