2 As 336/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: DRÁSOV ENERGY s.r.o., se sídlem Hlubočepská 1156/38b, Praha 5, zastoupená Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Městský úřad Příbram, se sídlem Tyršova 108, Příbram, zastoupený JUDr. Tomášem Samkem, advokátem se sídlem Pražská 140, Příbram, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2017, č. j. 45 A 74/2016-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze. Jelikož kasační stížnost neobsahovala žádné kasační námitky, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 10. 10. 2017, č. j.-20, k odstranění této vady kasační stížnosti v zákonem stanovené lhůtě jednoho měsíce [srov. § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )] od doručení uvedeného usnesení.

[2] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2017, č. j.-20, bylo stěžovatelce doručeno dne 11. 10. 2017. S ohledem na ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. připadl konec lhůty k doplnění uvedené náležitosti kasační stížnosti na sobotu 11. 11. 2017. V souladu s ustanovením § 40 odst. 3 s. ř. s. byl proto posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 13. 11. 2017. V této lhůtě, a ani později, stěžovatelka svou kasační stížnost nedoplnila o jakékoli kasační námitky.

[3] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. [n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je bezesporu bezvadná kasační stížnost, zejména pak přítomnost kasačních námitek. Stěžovatelka byla vyzvána k odstranění daného nedostatku kasační stížnosti, nicméně bezvýsledně. V řízení přitom nelze z uvedeného důvodu pokračovat. Soudní řád správní pro takový případ nepředvídá jinou alternativu, než právě odmítnutí návrhu (kasační stížnosti).

[4] Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud přiměřeně dle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, pročež žádný z účastníků tohoto řízení nemá právo na náhradu nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu