2 As 33/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) E. M.T. H.-C. K., b) C. M. F. I. K. Y K., proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství-Ústřední pozemkový úřad, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 10. 2008, č. j. 38543/08-13070, v řízení o kasační stížnosti Mgr. Jaroslava Čapka, advokáta se sídlem Komenského 241, Hradec Králové, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2013, č. j. 7 Ca 10/2009-93,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 21. 3. 2013 brojí stěžovatel proti shora označenému usnesení, kterým Městský soud v Praze ustanovil žalobcům zástupcem stěžovatele, jenž je advokátem se sídlem Komenského 241, Hradec Králové. Stěžovatel namítá, že městský soud jej ustanovil zástupcem jen proto, aby si ulehčil práci a v rozporu se zákonem. Navrhuje, aby jeho kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j.-12, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč za podanou kasační stížnost a ve výši 1000 Kč za návrh na přiznání odkladného účinku, celkem 6000 Kč, přičemž stěžovatele poučil, že nezaplacení poplatku bude znamenat, že řízení bude zastaveno.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona).

Za kasační stížnost je dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků třeba zaplatit soudní poplatek ve výši 5000 Kč, a to hned s jejím podáním (návrh na přiznání odkladného účinku je dle položky č. 20 zpoplatněn částkou 1000 Kč). Jelikož stěžovatel poplatek nezaplatil společně s podáním kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku, byla mu v souladu se shora citovanými ustanoveními zákona o soudních poplatcích zaslána výzva k náhradnímu splnění této povinnosti ve lhůtě 7 dnů. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích, pakliže výzvě nevyhoví. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 4. 2013 a lhůta ke splnění povinnosti uplynula dnem 2. 5. 2013. Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl poplatek uhrazen ani stěžovatel nepožádal o osvobození od soudních poplatků, zdejší soud musel předmětné řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu