2 As 323/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci navrhovatele: J. V., ve věci nejasného podání o zajištění důkazů a jiné postupy soudu , v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2017, č. j. 22 Na 8/2017-13,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížnost navrhovatele (dále jen stěžovatel ) směřuje proti shora označenému usnesení (dále jen napadené usnesení ) Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ). Napadeným usnesením byl odmítnut stěžovatelův návrh označený jako žádost o zajištění důkazů a jiné postupy soudu , který se měl dle závěrů krajského soudu týkat vniknutí zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic do domu stěžovatele dne 4. 4. 2017.

[2] Výrokem I. usnesení ze dne 25. 9. 2017, č. j.-12, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele k zaplacení soudního poplatku spojeného s podáním předmětné kasační stížnosti, k čemuž mu stanovil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň stěžovatele poučil o následcích nezaplacení tohoto soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 9. 2017. S ohledem na § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), proto byl posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku den 9. 10. 2017 (pondělí).

[3] Soudní poplatek za kasační stížnost dosud nebyl zaplacen, přičemž stěžovatel na výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagoval ani jakýmkoli jiným způsobem. Nejvyšší správní soud proto řízení o jeho kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s., zastavil.

[4] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta; stěžovatel byl přitom jediným účastníkem řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu