2 As 321/2017-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2, týkající se žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 8. 2017, č. j. 5 A 112/2017-17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou stěžovatel brojí proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze. Společně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 10. 2017, č. j.-39, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal z důvodu zjevné bezúspěšnosti návrhu ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Jelikož stěžovatel nesplňoval předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, zamítl Nejvyšší správní soud i stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení č. j.-39 zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a ve stejné lhůtě doložil splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud stěžovatele taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[2] V reakci na usnesení č. j.-39 zaslal stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu ve dnech 19. 10. 2017 a 20. 10. 2017 podání, v nichž doslovně zopakoval svá tvrzení z předchozích podání. Nejvyšší správní soud neshledal důvod o opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce rozhodnout samostatným usnesením. Byť obecně platí, že o žádosti o osvobození od soudních poplatků musí soud rozhodnout dříve, než pro nezaplacení soudního poplatku řízení zastaví, toto obecné pravidlo má své výjimky. Mechanické uplatňování tohoto pravidla by mohlo v některých případech vést ke zbytečnému prodlužování řízení opakováním stále stejných žádostí a rozhodováním o nich. O opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků v rámci jednoho řízení je proto soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2008, č. j. 4 Ans 5/2008-65, ze dne 16. 12. 2015, č. j. 8 As 145/2015-12, nebo ze dne 12. 10. 2016, č. j. 5 As 120/2014-32, a nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. I. ÚS 1439/09). Obdobné přitom platí i ve vztahu k opakované žádosti o ustanovení zástupce. V podáních doručených Nejvyššímu správnímu soudu ve dnech 19. 7. 2017 a 20. 10. 2017 stěžovatel neuvedl žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly nové posouzení jeho žádosti.

[3] Usnesení č. j.-39 bylo stěžovateli doručeno dne 13. 10. 2017, týdenní lhůta stanovená k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula v pátek 20. 10. 2017. Stěžovatel v určené lhůtě soudní poplatek neuhradil ani účinně nepožádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Za této situace je již nerozhodné, že nebyla splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení stěžovatele (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu