2 As 32/2010-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: D. H., zastoupeného Mgr. Radimem Kubicou, advokátem se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, proti žalovanému: Policie ČR, obvodní oddělení, se sídlem ul. 5. května 599, Rožnov pod Radhoštěm, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2009, č. j. 57 Ca 84/2009-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl žalobu žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Policie ČR, obvodního oddělení v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 5. 7. 2009, uloženému v blokovém řízení, kterým byla stěžovateli udělena pokuta 1000 Kč za spáchání přestupku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto přestupku se stěžovatel měl dopustit tím, že dne 5. 7. 2009 v 10.50 hod. při řízení motorového vozidla za jízdy držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a porušil tak povinnost zakotvenou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud usnesením napadeným nyní projednávanou kasační stížností odmítl žalobu proti citovanému rozhodnutí žalovaného jako nepřípustnou. Podle ustanovení § 68 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ( s. ř. s. ) je totiž žaloba nepřípustná, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon. V daném případě mohl stěžovatel odmítnout zaplatit uloženou blokovou pokutu, čímž by docílil standardního správního řízení. V tomto směru krajský soud odkázal na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek č. j. 6 As 49/2003-46, in: č. 505/2005 Sb. NSS), podle níž platí, že je nepřípustnou žaloba ve správním soudnictví proti rozhodnutí vydanému v důsledku souhlasu účastníka řízení, tzn. vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v řízení, jehož předmětem by bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání. Tímto případem je právě uložení pokuty v blokovém řízení.

Citované usnesení krajského soudu napadl stěžovatel kasační stížností, která však neobsahovala vůbec žádné odůvodnění. Je v ní totiž pouze uvedeno, že je podávána pro nezákonnost napadeného usnesení s tím, že bude odůvodněna ve lhůtě do 20 dnů. Krajský soud v Brně proto usnesením ze dne 21. 1. 2010, č. j. 57 Ca 84/2009-20, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady spočívající v absenci uvedení rozsahu, důvodů a skutečností, na jejichž základě napadá citované usnesení. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 28. 1. 2010 (č. l. 20). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil. Za této situace, kdy kasační stížnost nebyla vůbec odůvodněna a neodpovídá tak ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. a tento nedostatek nebyl ve stanovené době odstraněn, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, bude odmítnuto, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, jelikož řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. května 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu