2 As 3/2015-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) A. H., b) M. O., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2014, č. j. 16 Nc 384/2014-28, v řízení o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2014, č. j. 62 A 107/2014-39,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Včasnou kasační stížností se žalobce a) (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen napadené usnesení ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek a rovněž nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 17. 2. 2015, č. j.-28, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel reagoval podáním ze dne 5. 3. 2015, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zdejší soud na to usnesením ze dne 19. 3. 2015, č. j.-45, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal a jeho návrh na ustanovení advokáta zamítl z důvodu nevěrohodnosti a neúplnosti stěžovatelových tvrzení ohledně existence předpokladů pro osvobození od soudních poplatků. Zároveň stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku a splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s., a to ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 24. 3. 2015 (viz doručenka na č. l. 46 spisu zdejšího soudu), lhůta pro zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti uplynula dne 31. 3. 2015.

[3] Stěžovatel na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2015, č. j.-45, reagoval podáním ze dne 31. 3. 2015, v němž se domáhal zrušení tohoto usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení a rozhodnutí. Namítl, že je uvedené usnesení zmatečné, neboť bylo rozhodováno tajně bez stěžovatele, rozhodnutí ve věci nepatří do pravomocí senátu, nerozhodoval zákonný soudce, účastník v řízení neměl procesní způsobilost a nebyl zastoupen, rozhodoval vyloučený soudce a přísedící a bylo rozhodnuto v neprospěch stěžovatele zneužitím pravomocí. K tomu Nejvyšší správní soud v této souvislosti uvádí, že proti uvedenému usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovatel ostatně přímo v jeho textu poučen.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] S ohledem na skutečnost, že zdejší soud řízení o stěžovatelově kasační stížnosti zastavil, je již nerozhodné, že stěžovatel rovněž nedoložil splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu