č. j. 2 As 3/2006-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) F. J., b) ing. J. T., proti žalovanému: Úřad Městské části Praha 7, se sídlem Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2005, sp. zn. 8 Ca 133/2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 7 ( žalovaný ) ze dne 19. 9. 2003, č. j. 25857/03/2773, kterým byla k žádosti společnosti S. S., s. r. o. povolena blíže specifikovaná změna stavby. Důvodem zastavení řízení byla skutečnost, že žalobci (stěžovatelé) nezaplatili soudní poplatek.

Stěžovatelé napadli toto usnesení městského soudu kasační stížností.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovateli splněna, neboť nedoložili, že by byli zastoupeni advokátem na základě plné moci. Další náležitosti kasační stížnosti upravuje zejména ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

Městský soud usnesením ze dne 26. 9. 2005, č. j. 8 Ca 133/2004-51, uložil stěžovatelům, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložili plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a aby v této lhůtě uvedli, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadají rozhodnutí městského soudu. Zároveň stěžovatele poučil o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nebudou označené vady odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

Na tuto výzvu stěžovatelé zareagovali přípisem ze dne 21. 10. 2005, v němž se však vyjádřili toliko k otázce údajného zaplacení soudního poplatku, nicméně zmíněné vady neodstranili.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny nedostatky podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu