2 As 29/2012-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1. JUDr. Ondřej Petr, advokát se sídlem Týn 3, Praha 1, 2. Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2011, č. j. 3 Na 146/2011-15,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojí proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud odmítl jeho podání ze dne 14. 7. 2011. [2] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podání kasační stížnosti, ovšem podáním ze dne 5. 11. 2011 (č. l. 28 soudního spisu) požádal o ustanovení zástupce a osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Zároveň připojil vlastnoruční prohlášení o své plné invaliditě a nízké úvěrové bonitě. V reakci na tuto žádost mu městský soud zaslal formou výzvy formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který měl stěžovatel vrátit řádně vyplněný ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 2. 12. 2011 (doručenka na č. l. 30 soudního spisu). Stěžovatel na ni nezareagoval. [3] Poté, co byla věc postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, zdejší soud na základě výše rekapitulovaného spisového materiálu rozhodl usnesením ze dne 16. 2. 2012, č. j.-21, o tom, že se stěžovateli nepřiznává osvobození od soudních poplatků, a vyzval jej, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesením z téhož dne, č. j.-23, jej pak vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost v částce 5000 Kč. Tato usnesení byla stěžovateli řádně doručena dne 20. 2. 2012 (doručenka na č. l. 22 soudního spisu). [4] Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, namísto toho poslal Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 3. 2012 opakovanou žádost o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku. [5] Za této situace, kdy stěžovatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek, je namístě, aby bylo řízení o jeho kasační stížnosti zastaveno v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Stěžovatelova opakovaná žádost o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku na tom nemůže nic změnit, neboť v této věci již Nejvyšší správní soud jednou rozhodl. [6] Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. c) ve vazbě na § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní]. [7] V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu