č. j. 2 As 29/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Y. Y., zastoupen Mgr. Janem Lipavským, advokátem se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2005, č. j. 11 Ca 103/2004-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 7. 12. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 3. 2004, č. j. SCPP-337/C-227-2004. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem, Oddělení cizinecké policie v Lounech ze dne 15. 12. 2003, č. j. SCPP-43-13/UL-VII-01-2003, kterým bylo žalobci uloženo správní vyhoštění z území České republiky s platností do 15. 12. 2005, a to podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Podáním ze dne 7. 4. 2006 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení tento soud [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též s. ř. s. )].

O vrácení soudního poplatku rozhodne Městský soud v Praze (§ 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu