2 As 28/2012-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2010, č. j. 30 A 30/2010-8,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností žalobce jako stěžovatel napadal shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla postoupena jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2010, č. j. 353/10, Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 7. 2012, č. j.-41, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta, to vše do dvou týdnů od doručení této výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 7. 2012 a lhůta ke splnění těchto povinností tudíž skončila dne 13. 8. 2012 (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.).

Stěžovatel přípisem ze dne 10. 8. 2012, podaným k poštovní přepravě dne 14. 8. 2012, sdělil Nejvyššímu správnímu soudu, že této výzvě nerozumí, neboť není účastníkem žádného řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30A 30/10 :

Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že v současné době účastníkem takového řízení není, neboť jeho žaloba podaná dne 6. 4. 2010 byla krajským soudem pravomocně postoupena Městskému soudu v Praze, kde je vedena pod sp. zn. 3 A 58/2010. Městský soud ovšem zjistil, že ve spise je založeno stěžovatelovo podání ze dne 17. 5. 2010 směřující mj. i k věci vedené pod sp. zn. 30 A 30/2010, které je svým obsahem kasační stížností proti usnesení o postoupení věci; proto věc předložil zdejšímu soudu. I ten podání vyhodnotil jako kasační stížnost, a proto stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a předložení plné moci advokáta. Kasační stížnost tedy směřuje proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, vydanému ve stěžovatelově věci.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. totiž soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona). S podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené výzvou, soudní poplatek zaplacen nebyl. Skutečnost, že v této lhůtě stěžovatel ani nepředložil plnou moc advokáta, vedle nezaplacení soudního poplatku tak není podstatná.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavil. Za této situace již není podstatné, že současně nesplnil ani povinnost předložit plnou moc advokáta.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu