2 As 272/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: J. D., zast. Mgr. Davidem Zdeňkem, advokátem se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2012, č. j. KUOK 93979/2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31. 8. 2015, č. j. 76 A 2/2013-63,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31. 8. 2015, č. j. 76 A 2/2013-63, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2012, č. j. KUOK 93979/2012, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Olomouc ze dne 18. 9. 2012, čj. SMOL/141407/2012/OARMV/PZP/Sla. Tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za což mu byla udělena pokuta podle § 125c odst. 4 písm. e) zákona o silničním provozu, ve výši 4000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení podle § 79 odst. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve výši 1000 Kč.

Stěžovatel podal dne 30. 10. 2015 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. Podáním ze dne 13. 11. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne vzal stěžovatel tuto kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší správní soud proto podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu