2 As 247/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. Š., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 1. 2016, č. j. 931/2016-900000-304.7, a ze dne 25. 1. 2016, č. j. 1402-2/2016-900000-304.7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2017, č. j. 51 A 13/2016-43,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen k rukám Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou domáhal, aby Krajský soud v Praze (dále jen krajský soud ) zrušil v záhlaví označená rozhodnutí žalovaného (dále jen napadené rozhodnutí ze dne 27. 1. 2016 a napadené rozhodnutí ze dne 25. 1. 2016 ). Krajský soud řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí ze dne 27. 1. 2016 zastavil (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.) Napadené rozhodnutí ze dne 25. 1. 2016 krajský soud zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (výrok III.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok IV.). K zastavení řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí ze dne 27. 1. 2016 došlo z důvodu nezaplacení soudního poplatku za žalobu.

[2] Proti výrokům I. a II. napadeného rozsudku podal žalobce dne 3. 7. 2017 blanketní kasační stížnost. Z předloženého spisu krajského soudu však plyne, že krajský soud oba napadené výroky, které ač vtěleny do rozsudku, zůstávají svou povahou usnesením o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, sám zrušil postupem podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatel před nabytím právní moci výroku I. soudní poplatek zaplatil (viz usnesení krajského soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 51 A 13/2016-64).

[3] Pokud byly výroky rozsudku, proti nimž míří kasační stížnost, odklizeny zákonem předpokládaným způsobem již ze strany krajského soudu a ten bude v řízení o žalobě pokračovat, odpadl předmět řízení o kasační stížnosti. Nedostatek předmětu řízení je z povahy věci neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení, pro nějž nelze v soudním řízení (včetně řízení o kasační stížnosti) pokračovat (shodně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2013, č. j. 2 As 43/2013-19, nebo ze dne 10. 10. 2013, č. j. 2 As 54/2013-18). Obdobnou procesní situací se zabýval Nejvyšší správní soud také ve svém rozsudku ze dne 14. 7. 2005, č. j. 7 Afs 1/2003-144, kdy uvedl, že: Zruší-li Ústavní soud nejen rozsudek Nejvyššího správního soudu, ale i rozsudek krajského soudu napadený kasační stížností, směřuje tato kasační stížnost proti neexistujícímu rozhodnutí krajského soudu a tato skutečnost brání jejímu věcnému vyřízení. Z těchto důvodů je nutno kasační stížnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., protože nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný .

[4] Zdejšímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost odmítnout postupem dle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Podle záznamu o složení ze dne 10. 7. 2017 zaplatil stěžovatel za kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek v celé výši, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) odmítnut před prvým jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl výrokem III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku za kasační stížnost. Soudní poplatek bude vrácen k rukám zástupce stěžovatele v přiměřené třicetidenní lhůtě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu