2 As 245/2015-52

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 6. 2015, č. j. Nao 165/2015-41, ze dne 11. 6. 2015, č. j. Nao 5/2015-42, ze dne 17. 6. 2015, č. j. Nao 169/2015-49, ze dne 18. 6. 2015, č. j. Nao 164/2015-69, ze dne 23. 6. 2015, č. j. Nao 180/2015-37, ze dne 30. 6. 2015, č. j. Nao 177/2015-36, ze dne 16. 7. 2015, č. j. Nao 198/2015-41, ze dne 22. 7. 2015, č. j. Nao 199/2015-41, ze dne 27. 7. 2015, č. j. Nao 125/2015-73, a ze dne 28. 7. 2015, č. j. Nao 226/2015-47, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2015, č. j. 30 A 104/2015-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 28. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta stěžovatelova žaloba proti v záhlaví specifikovaným rozhodnutím žalovaného pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 10. 2015, č. j.-19, k jeho úhradě, a to ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Nejvyšší správní soud stěžovatele současně vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V reakci na toto usnesení podal stěžovatel návrh na osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 10. 2015, č. j.-32, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal z důvodu zjevné bezúspěšnosti návrhu ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Jelikož stěžovatel nesplňoval předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, zdejší soud citovaným usnesením současně zamítl i jeho žádost o ustanovení zástupce (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení zmíněného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a ve stejné lhůtě doložil splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud stěžovatele taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[4] Stěžovatel reagoval podáním ze dne 12. 11. 2015, v němž zmíněné usnesení kritizoval a domáhal se jeho zrušení. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že proti usnesení č. j.-32 nejsou žádné opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovatel ostatně přímo v jeho textu poučen.

[5] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6] Usnesení č. j.-32 bylo stěžovateli doručeno dne 5. 11. 2015 (doručenka na č. l. 34 spisu Nejvyššího správního soudu); jednotýdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula ve čtvrtek dne 12. 11. 2015. Stěžovatel nicméně ve stanovené lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek neuhradil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatel neodstranil ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byl usnesením č. j.-32 vyzván, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy.

[8] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu