2 As 233/2017-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ing. Z. M., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2016, č. j. KUKHK-9002/DS/2016/Kj, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2017, č. j. 30 A 51/2016-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, v r a c í soudní poplatek 5000 Kč za řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ).

[2] Jelikož kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), konkrétně pak neobsahovala žádné kasační námitky, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele výrokem I. usnesení ze dne 26. 6. 2017, č. j.-17, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předmětnou vadu kasační stížnosti odstranil. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 28. 6. 2017. Lhůta pro doplnění kasační stížnosti proto uplynula v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona) v pátek 28. 7. 2017.

[3] Kasační stížnost nebyla ve stanovené lhůtě doplněna.

[4] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. platí, že [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[5] Stěžovatel neodstranil vadu kasační stížnosti (absenci kasačních námitek) ve lhůtě k tomu stanovené a v řízení o kasační stížnosti tudíž nelze pokračovat. Soudní řád správní s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek, než právě odmítnutí podání (kasační stížnosti). Stěžovatel byl o této eventualitě poučen již ve výše zmíněném usnesení ze dne 26. 6. 2017, č. j.-17. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, pročež žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[7] Vzhledem k tomu, že stěžovatel již zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Poplatek bude stěžovateli vrácen k rukám jeho zástupce, Mgr. Jaroslava Topola, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu