2 As 223/2015-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve věci žaloby proti usnesení žalovaného ze dne 29. 4. 2015, č. j. Nao 105/2015-48, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2015, č. j. 31 A 56/2015-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2015, č. j. 31 A 56/2015-26. Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel nezaplatil soudní poplatek, a proto jej Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 24. 9. 2015, č. j.-14, ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli vložením do schránky dne 1. 10. 2015.

[2] Na základě uvedeného usnesení podal stěžovatel dne 4. 10. 2015 návrh na osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud jej posoudil a v usnesení ze dne 15. 10. 2015, č. j.-39, dospěl k závěru, že je dán důvod pro jeho zamítnutí, neboť kasační stížnost stěžovatele je zjevně neúspěšná. Nadto uvedl, že stěžovatelova tvrzení, kterými návrh na osvobození od soudních poplatků odůvodnil, jsou neúplná, nekonkrétní a nedoložená, a tak je dán další důvod pro zamítnutí jeho návrhu. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud opětovně vyzval stěžovatele ke splnění poplatkové povinnosti do 7 dnů ode dne doručení usnesení. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli vložením do schránky dne 21. 10. 2015.

[3] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu do dnešního dne zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu