2 As 222/2015-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Česká republika-Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2005, č. j. 46 A 82/2015-73,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Dne 7. 9. 2015 podal žalobce (dále též stěžovatel ) k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti shora označenému usnesení (dále jen napadené usnesení ) Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ). Napadeným usnesením krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2015, č. j. 31 A 19/2015-22, č. j. 31 A 20/2015-24, č. j. 31 A 21/2015-24 a č. j. 31 A 22/2015-24, a dále proti usnesením téhož soudu ze dne 4. 6. 2015, č. j. 31 A 25/2015-22, č. j. 31 A 26/2015-22, č. j. 31 A 27/2015-24 a č. j. 31 A 28/2015-24.

Stěžovatel nezaplatil současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek za kasační stížnost a rovněž nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 29. 9. 2015, č. j.-16, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo v téže lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl též poučen o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

Stěžovatel v reakci na uvedené usnesení včasně požádal Nejvyšší správní soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, nicméně zdejší soud tuto žádost o osvobození od soudních poplatků, stejně jako připojený návrh na ustanovení zástupce, usnesením ze dne 19. 10. 2015, č. j.-40, zamítl. V tomto usnesení přitom stěžovatele opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení, a dále k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti (resp. doložení dosažení příslušného vzdělání stěžovatelem) ve lhůtě dvou týdnů od doručení daného usnesení.

Usnesení ze dne 19. 10. 2015, č. j.-40, bylo stěžovateli doručeno vhozením do domovní nebo jiné užívané schránky dne 22. 10. 2015. Následujícím dnem tedy počaly svůj běh obě stanovené lhůty, přičemž lhůta k zaplacení soudního poplatků (v délce jednoho týdne) uplynula dnem 29. 10. 2015. V době, kdy lhůta k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost běžela, ani v době následující, stěžovatel svou poplatkovou povinnost nesplnil. Nejvyšší správní soud proto řízení o jeho kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s., zastavil.

S ohledem na skutečnost, že zdejší soud řízení zastavil, byla již nerozhodná otázka splnění podmínky zastoupení stěžovatele podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu