2 As 21/2008-260

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: ALIMA značková potravina, a. s., se sídlem Lopatecká 223/13, Praha 4, zastoupeného JUDr. Oldřichem Studeným, advokátem se sídlem Komunardů 36, Praha 7, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti společnosti Conopco, Inc., se sídlem Park Avenue, New York, USA, zastoupené JUDr. Gabrielou Vendlovou, advokátkou se sídlem Klimentská 46, Praha 1, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2007, č. j. 10 Ca 153/2007-217,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Společnost Conopco, Inc. jako osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud na základě žaloby podané společností Alima značková potravina, a. s. zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 12. 2002, sp. zn. O-151139, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Citovaným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 3. 2002, kterým byly zamítnuty námitky žalobce proti zápisu zveřejněného kombinovaného označení HELLMANN´S MAJOLENKA do rejstříku ochranných známek.

Podáním ze dne 17. 9. 2008, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 9. 2008, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět, což odůvodnil tím, že již dále netrvá na přihlášení ochranné známky, jež je předmětem tohoto řízení.

Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu