č. j. 2 As 21/2007-131

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: PhDr. M. B., zastoupeného JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Národní 25, Praha 1, proti žalovanému: Národní bezpečnostní úřad, se sídlem Na Popelce 2/16, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2007, č. j. 7 Ca 122/2005-61,

t a k t o:

I. Řízení se za s ta vuje .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2007, č. j. 7 Ca 122/2005-61, bylo zrušeno rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 25. 3. 2005, č. j. 372/2005-NBÚ/07-SO, jímž byla zamítnuta stížnost žalobce proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu ze dne 25. 1. 2005, č. j. 3341/2005-NBÚ/PFO-P, o nevydání osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení Přísně tajné .

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení stěžovatel sdělil, že bere podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu