2 As 207/2014-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Šimkou v právní věci žalobce: V. L., zastoupen Mgr. Bohumilem Vlčkem, advokátem se sídlem Šeříkova 32, Prachatice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 31. 3. 2014, č. j. KUJCK 18434/2014/ODSH/Ol, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 10. 2014, č. j. 10 A 52/2014-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 10. 2014, č. j. 10 A 52/2014-26, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2014, č. j. KUJCK 18434/2014/ODSH/Ol.

[2] Stěžovatel podal dne 14. 11. 2014 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. Podáním ze dne 23. 1. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 1. 2015 vzal stěžovatel tuto kasační stížnost zpět.

[3] Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu