2 As 2/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ch. M. H., zastoupený JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary-Dvory, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2014, č. j. 1695/DS/14-3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 11. 2014, č. j. 57 A 69/2014-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 11. 2014, č. j. 57 A 69/2014-31, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2014, č. j. 1695/DS/14-3.

[2] Stěžovatel podal dne 5. 1. 2015 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. Podáním ze dne 4. 2. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 2. 2015 vzal stěžovatel tuto kasační stížnost zpět.

[3] Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu