č. j. 2 As 2/2007-16

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce J.J., proti žalovanému Magistrátu města Opavy, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 5 Nc 30/2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2006 bylo pro neurčitost odmítnuto podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), podání žalobce (dále jen stěžovatel ) nazvané A/ Doplnění stížnosti k volbám do zastupitelstev a senátu, B/ Stížnost na bránění volebního práva.

Stěžovatel napadl toto usnesení krajského soudu podáním nadepsaným jako Stížnost na nezajištění bezbar. vstupů , stížnost na justiční pracovníky Krajského soudu a Dovolání na porušení volebního zák. .

Toto podání nemá natolik jasnou logickou strukturu, aby z něj bylo s určitostí seznatelné, čeho se stěžovatel domáhá a z jakých právních důvodů. Z podtržených nadpisů, jimiž stěžovatel uvozuje jednotlivé části tohoto podání, je však zřejmé, že se jedná o podání brojící proti průběhu voleb a navazující v tom na výše uvedené podání odmítnuté usnesením krajského soudu. Jde tedy patrně o kasační stížnost proti tomuto usnesení. Ve volebních věcech je však podle § 104 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nepřípustná. Situace by se nezměnila ani tehdy, pokud mělo být toto podání nikoli kasační stížností, ale návrhem na obnovu řízení, neboť podle § 114 s. ř. s. je ve věcech volebních nepřípustný i návrh na obnovu řízení. Jakkoli tedy není ze stěžovatelova podání jasně patrné, čeho se domáhá, je z něj patrné, že se jedná o opravný prostředek ve věcech volebních, a tedy podání nepřípustné ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Za této situace se již není třeba zabývat ani splněním ostatních procesních náležitostí tohoto podání, tedy například zjišťovat, zda je stěžovatel v tomto řízení zastoupen advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

Proto Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu