2 As 180/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: J. F., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 7. 2014, č. j. MSK 77003/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2015, č. j. 19 A 8/2014 -36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 27. 5. 2015, č. j. 19 A 8/2014-36, zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 7. 2014, č. j. MSK 77003/2014. Tímto rozhodnutím žalovaný zrušil výrok I. rozhodnutí Magistrátu města Ostravy (dále jen orgánu I. stupně ) a řízení o přestupcích dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 a§ 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ) zastavil; ve zbytku odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

[2] Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, která však neobsahovala žádné kasační důvody dle § 103 odst. 1 s. ř. s., a nesplňovala tak podmínky řízení podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

[3] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 5. 8. 2015, č. j.-25, stěžovatele vyzval podle § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých důvodů byla podána, a tyto důvody skutkově a právně konkretizuje. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud nedoplní kasační stížnost ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 8. 2015. Poslední den stanovené měsíční lhůty pro doplnění kasační stížnosti připadl na čtvrtek 10. 9. 2015 (§ 40 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Do tohoto data ani do dnešního dne však stěžovatel doplnění kasační stížnosti nezaslal.

[5] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že bez doplnění kasační stížnosti není možné v řízení o ní pokračovat. Kvůli absenci stížních důvodů totiž není vymezen rozsah přezkumu rozsudku krajského soudu kasační instancí (viz § 109 odst. 3 s. ř. s.), a tím ani hlediska, z nichž by měl být uvedený rozsudek posuzován. Proto kasační stížnost žalobce odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[7] Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, rozhodl Nejvyšší správní soud také o vrácení tohoto poplatku dle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích, podle níž, (b)yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně 17. září 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu