2 As 18/2009-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Mgr. M. K., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2008, č. j. 8907/DS/2008/VV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2009, č. j. 30 Ca 174/2008-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 21. 4. 2008, č. j. MMHK/RP040283/2008 OD/G, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Prvostupňovým rozhodnutím byly zamítnuty námitky stěžovatele k počtu přidělených bodů v registru řidičů za porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Rozsudek krajského soudu vycházel z toho, že pozbytí řidičského oprávnění je sankcí za opakované páchání přestupků (za speciální recidivu). Nejde tak o trest za původní (předchozí) jednotlivá protiprávní jednání, a proto není uvedenou sankcí porušena zásada ne bis in idem.

Krajský soud v Hradci Králové zaslal rozsudek v dané věci na adresu, kterou stěžovatel uvedl pro doručování písemností; stěžovateli bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), dne 20. 1. 2009. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v úterý 20. 1. 2009 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pátek 30. 1. 2009. Skutečnost, že stěžovatel rozsudek fakticky převzal až dne 4. 2. 2009, je právně bezvýznamná a nemá na fiktivní stanovení dne doručení žádný vliv.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy pátek 30. 1. 2009, jak shora vysvětleno. Poslední den lhůty tak připadá na pátek 13. 2. 2009, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 16. 2. 2009 tak je podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2009

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu