2 As 176/2017-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: 1) Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, a 2) Krajské ředitelství Policie České republiky, se sídlem Kongresová 2, Praha 4, o žalobě žalobce ze dne 9. 5. 2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017, č. j. 3 A 78/2016-99,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce (jako stěžovatel) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení městského soudu, jímž byla odmítnuta jeho žaloba, kterou napadl výpis ze své karty řidiče z důvodu, že ve výpisu zaznamenané přestupky nespáchal. Stěžovatel se žalobou domáhal především vydání rozhodnutí, že osoba P. P. přestupky nespáchala, záznamy byly provedeny na základě telefonicky podaných hlášení ze strany oznamovatele PČR Městský soud žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 věty druhé zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. , neboť stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 16. 11. 2016, č. j. 3 A 78/2016-92, neodstranil vady podané žaloby (neurčité stanovení žalobního typu i vadné formulování návrhu petitu), a v řízení tudíž nebylo lze pokračovat.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti požádal stěžovatel o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce. Výrokem I. usnesení ze dne 28. 6. 2017, č. j.-49, Nejvyšší správní soud zamítl stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce, výrokem II. dále zamítl i žádost o osvobození od soudních poplatků. Z toho důvodu pak výrokem III. stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Konečně pak výrokem IV. stěžovatele vyzval, aby v téže lhůtě buďto předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno podle zvláštních předpisů pro výkon advokacie.

[3] Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., doručeno desátým dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu, tj. ve čtvrtek 13. 7. 2017. Lhůty ke splnění povinností uložených výroky III. a IV. uvedeného usnesení proto započaly běžet následujícího dne, přičemž jejich konec připadl s ohledem na ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. na čtvrtek 20. 7. 2017. Soudní poplatek za kasační stížnost však stále zůstává nezaplacen.

[4] Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), platí, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dále § 47 písm. c) s. ř. s. uvádí, že soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 120 s. ř. s. je třeba i § 47 tohoto zákona užít přiměřeně v řízení o kasační stížnosti.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil ani přes výzvu soudu, jsou splněny podmínky k postupu dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tudíž řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] Pro úplnost Nejvyšší správní soud poznamenává, že výrokem IV. výše zmíněného usnesení ze dne 28. 6. 2017, č. j.-49, byl stěžovatel rovněž vyzván k doložení splnění podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., a to ve stejné lhůtě, jaká byla soudem stanovena k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti. Ani této výzvě však stěžovatel nevyhověl. Lze proto podotknout, že i pro případ zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost by byly dány zákonné předpoklady pro odmítnutí kasační stížnosti dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud přiměřeně dle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, pročež žádný z účastníků tohoto řízení nemá právo na náhradu nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu