2 As 168/2012-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, proti sdělení žalované ze dne 29. 11. 2010, č. j. 2139/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2012, č. j. 3 A 155/2010-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti sdělení žalované o tom, že obdržela dopis advokátky JUDr. Kateřiny Soukupové, jež byla rozhodnutím žalované určena k poskytnutí právní pomoci stěžovateli. Advokátka předmětným dopisem žalované sdělila, že z důvodů neudělení plné moci klientem a nemožnosti uzavřít s ním dohodu o poskytování právní pomoci není povinna tomuto klientovi právní pomoc poskytnout.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné zaplacení soudního poplatku [§ 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a zastoupení stěžovatele advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Není-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Rovněž nedostatek zastoupení je odstranitelný; soud v takovém případě stěžovatele vyzve k předložení plné moci udělené advokátu, jenž jej bude v daném řízení zastupovat, a v případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Poté, co byl stěžovatel usnesením ze dne 22. 1. 2013, č. j.-5, vyzván k splnění poplatkové povinnosti a k doložení povinného zastoupení, požádal dne 11. 2. 2013 o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud však usnesením ze dne 11. 3. 2013, č. j.-16, jeho žádosti zamítl, vyzval jej k zaplacení soudního poplatku a k doložení plné moci ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení usnesení stěžovateli, tedy pátek 22. 3. 2013; poslední den lhůty tak připadal na pátek 5. 4. 2013, kdy také tato lhůta marně uplynula. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek do dnešního dne neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s.

Stěžovatel nedoložil ve stanovené lhůtě (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ani podmínka povinného zastoupení tedy nebyla v posuzované věci splněna. Byl by tedy dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty ze dne 2. 4. 2013 zdejší soud nevyhověl. Poplatek se stal splatným již podáním kasační stížnosti, přičemž stěžovatel, který vede značné množství soudních sporů, si musel být vědom, že jej stíhá poplatková povinnost. Stěžovateli byly doručeny dvě výzvy soudu k úhradě soudního poplatku, a to dne 4. 2. 2013 a dne 22. 3. 2013. Od data splatnosti soudního poplatku do dne rozhodování soudu o zastavení řízení uplynulo několik měsíců, tedy lhůta více než dostatečná pro zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč. Vzhledem k celkové délce lhůty poskytnuté stěžovateli k zaplacení soudního poplatku a relativně nízké výši soudního poplatku dospěl soud k závěru, že další prodlužování lhůty pro zaplacení soudního poplatku není namístě.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu