2 As 150/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: a) Bc. I. K., b) P. K., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2012 č. j. S-MHMP 151263/201-OST/Li/Cř, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2015, č. j. 11 A 18/2013-38,

takto:

I. Kasační stížnost žalobců a) a b) s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobcům a) a b) s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 10 000 Kč.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 26. 5. 2015, č. j. 11 A 18/2013-38, zamítl Městský soud v Praze žalobu žalobců (dále jen stěžovatelé ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2012, č. j. S-MHMP 151263/201-OST/Li/Cř. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto jako opožděně podané odvolání žalobců proti usnesení odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12 ze dne 16. 1. 2012, zn. OVY/27383/2011/Mz, o zastavení územního řízení.

[2] Proti tomuto rozsudku podali stěžovatelé kasační stížnost.

[3] Nejvyšší správní soud se zabýval procesními podmínkami řízení, konkrétně otázkou, zda kasační stížnost stěžovatelů byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být soudem meritorně projednána.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[5] Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[6] Podle obsahu soudního spisu byl napadený rozsudek právnímu zástupci stěžovatelů doručen prostřednictvím jeho datové schránky dne 26. 5. 2015 v 11:56:21 hod. Dnem, který v daném případě určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo úterý 26. 5. 2015 a posledním dnem lhůty tak bylo úterý 9. 6. 2015.

[7] Ze spisu, konkrétně ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Nejvyššího správního soudu, vyplynulo, že kasační stížnost podaná stěžovateli došla Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím elektronické pošty s ověřeným podpisem žalobce b) dne 10. 6. 2015 v 23:27:41.

[8] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost stěžovatelů byla ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s. podána opožděně, přičemž zmeškání lhůty nelze podle poslední věty téhož ustanovení prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[10] Vzhledem k tomu, že stěžovatelé zaplatili soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve výši 10 000 Kč, rozhodl Nejvyšší správní soud také o vrácení tohoto poplatku dle § 10 odst. 3 vety třetí zákona o soudních poplatcích, podle níž, (b)yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl, že se stěžovatelům vrací celý zaplacený poplatek ve výši 10 000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu