2 As 142/2011-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 118/16, 110 00 Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2011, č. j. 30 A 16/2011-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2011, č. j. 30 A 16/2011-8, bylo žalobci (dále stěžovatel ) přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu. Toto usnesení mu bylo doručeno dne 3. 6. 2011. V podání ze dne 13. 6. 2011, které krajský soud vyhodnotil jako kasační stížnost, stěžovatel uvedl, že o osvobození od soudních poplatků nežádal a proto se pro zmatečnost domáhá kasace rozhodnutí na listě 8, doručeného 3. června. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2011, č. j. 30 A 16/2011-14, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ze dne 13. 6. 2011 a uvedl, z jakého důvodu ji podal, a dále, aby zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k jeho zastupování. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že bez doplnění výše označených náležitostí není možno v řízení o kasační stížnosti pokračovat (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 9. 2011, nicméně ten na ně nikterak nezareagoval. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost musel podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, protože nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu