2 As 136/2015-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 35/2015-18, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2015, č. j. 29 A 71/2015-26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Včasnou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2015, č. j. 29 A 71/2015-26, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Stěžovatel společně s podáním kasační stížnosti podal návrh na osvobození od soudních poplatků a požádal o ustanovení advokáta. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 7. 2015, č. j.-39, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal z důvodu zjevné neúspěšnosti návrhu ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Jelikož stěžovatel nesplňoval předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, zdejší soud citovaným usnesením současně zamítl i jeho žádost o ustanovení zástupce [§ 35 odst. 8 s. ř. s.]. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení citovaného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a aby ve dvoutýdenní lhůtě doložil splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud stěžovatele taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[3] Stěžovatel na shora citované usnesení Nejvyššího správního soudu reagoval podáním ze dne 17. 7. 2015, v němž se domáhal zrušení tohoto usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení a rozhodnutí. Namítal, že je citované usnesení zmatečné, neboť bylo rozhodováno tajně bez stěžovatele, rozhodnutí ve věci nepatří do pravomocí senátu, nerozhodoval zákonný soudce, účastník v řízení neměl procesní způsobilost a nebyl zastoupen, rozhodoval vyloučený soudce a přísedící a bylo rozhodnuto v neprospěch stěžovatele zneužitím pravomocí. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že proti citovanému usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovatel ostatně přímo v jeho textu poučen.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Výše citované usnesení Nejvyššího správního soudu obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno dne 10. 7. 2015 (viz doručenka na č. l. 42 spisu zdejšího soudu). Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak připadl na den 17. 7. 2015; stěžovatel však v této lhůtě ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu