2 As 116/2015-26

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: JUDr. D. M., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2011, č. j. 275/2011-160-SPR/8, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2015, č. j. 9 A 135/2011-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen napadený rozsudek ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek spojený s podáním kasační stížnosti a rovněž nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 5. 2015, č. j.-21, zamítl stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce a vyzval jej k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. K jeho doručení došlo dne 5. 6. 2015 vhozením do poštovní schránky stěžovatele.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Dnem, který určil počátek lhůty je den doručení označeného usnesení, tedy pátek 5. 6. 2015. Týdenní lhůta pro zaplacení soudního poplatku proto uplynula v pátek 12. 6. 2015.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu