2 As 105/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Petra Sedláka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, o žalobě na ochranu před nečinností žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2015, č. j. 5 A 134/2014-67,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2015, č. j. 5 A 134/2014-67. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 6. 2015, č. j.-14, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Výše uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 6. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil.

[2] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu