č. j. 2 As 10/2006-49

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: R. B., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 22 Ca 4/2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud pro vady řízení zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2003, č. j. ÚPS/2060/03/Ma, a rozhodnutí Obecního úřadu v Dobré ze dne 21. 7. 2003, č. j. SÚ 412/2003-338/Ko.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovateli doručen dne 27. 10. 2005 (č. l. 34), což ostatně stěžovatel sám potvrzuje v kasační stížnosti. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů tedy byl čtvrtek 27. 10.2005 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve čtvrtek 10. 11. 2005. Kasační stížnost podaná osobně dne 11. 11. 2005, jak vyplývá z razítka podatelny Krajského soudu v Ostravě na kasační stížnosti (č. l. 35), tedy byla podána opožděně. Tuto opožděnost přitom nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu