2 Aps 5/2009-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: J. N., proti žalovanému: Magistrát města Plzně, se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 10. 2009, č. j. 17 Ca 30/2009-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, spočívajícím v odepření nahlédnutí do spisu a nevydání kopie výpovědi svědka.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu podáním, která je svým obsahem zjevně zamýšleno jako kasační stížnost. Stěžovatel v něm totiž výslovně odkazuje na ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ( s. ř. s. ) a žádá také o prominutí poplatkové povinnosti při podání kasační stížnosti ve výši 3 000 Kč .

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci.

Proto krajský soud usnesením ze dne 13. 11. 2009, č. j. 17 Ca 30/2009-69, vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů s poučením, že pokud tak ve lhůtě do dvou týdnů od doručení tohoto usnesení neučiní, bude kasační stížnost odmítnuta. Současně soud stěžovatele poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce a informoval jej o tom, že o žádosti o osvobození od soudního poplatku bude rozhodnuto až po vyřešení otázky právního zastoupení. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 11. 2009.

Dne 23. 11. 2009 stěžovatel doručil krajskému soudu přípis, v němž uvedl, že advokáta si zajistí sám, jelikož krajskému soudu nedůvěřuje v jeho nezávislosti.

Na tento přípis zareagoval krajský soud sdělením ze dne 30. 11. 2009 (č. j. 17 Ca 30/2009-77), v němž stěžovateli zejména zopakoval povinnost právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti a opětovně jej vyzval k doložení plné moci, která by toto zastoupení prokazovala.

Stěžovatel dne 8. 12. 2009 soudu odpověděl v tom směru, že v řízení nelze dále pokračovat, jelikož nemá úplné znění předmětného rozsudku a nemůže proto případného advokáta ani řádně a plně informovat o průběhu řízení.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu