2 Aps 2/2012-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: DANYLIV CAPITAL a.s., se sídlem Hostivařská 92/6, Praha 15-Hostivař, proti žalovanému: Finančnímu úřadu pro Prahu 10, se sídlem Petrohradská 1486/6, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2012, č. j. 11 A 280/2011-39,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Žalobce (dále stěžovatel ) se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal soudní ochrany před nezákonným zásahem žalovaného s odůvodněním, že mu jako účastníkovi daňového řízení vedeného žalovaným jako správcem daně nebylo opakovaně umožněno nahlédnout do spisu daňového subjektu a uplatňovat tak svá procesní práva v probíhajícím daňovém řízení. Konkrétně v průběhu ústních jednání konaných ve dnech 1. 8. 2011, 3. 8. 2011, 17. 8. 2011 a 24. 8. 2011 správce daně neumožnil pověřeným zaměstnancům zástupce daňového subjektu nahlédnout do písemností, obsažených ve vyhledávací části spisového materiálu daňového subjektu. [2] Městský soud v Praze tuto žalobu stěžovatele v záhlaví citovaným usnesením postupem podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( s. ř. s. ) odmítl jako nepřípustnou, neboť stěžovatel svým jednáním, kdy nevyčkal do vyřízení jím podané stížnosti proti postupu správce daně podané v souladu s ust. § 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Dle městského soudu tak nesplnil podmínku přípustnosti žaloby před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního úřadu stanovenou v § 85 s. ř. s., tj. vyčerpání ostatních právních prostředků sloužících k ochraně či nápravě. [3] Stěžovatel podal proti uvedenému usnesení městského soudu včasnou kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 15. 6. 2012, č. j.-12, k tomu vyzval. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Současně jej vyzval, aby v téže lhůtě prokázal splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť stěžovatelem tvrzená skutečnost o existenci právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti ze strany obchodní společnosti HP taxation s. r. o. nebyla nijak doložena a ani ve spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 280/2011 se plná moc dokládající tuto skutečnost nenacházela. [4] K doručení uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, resp. k prokázání splnění podmínky povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti, do datové schránky stěžovatele došlo dle doručenky dne 29. 6. 2012. (Pro úplnost je vhodné uvést, že Nejvyšší správní soud toto usnesení zaslal na vědomí i uvedené obchodní společnosti HP taxation s. r. o., které bylo doručeno do datové schránky dle doručenky dne 27. 6. 2012.) Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 s. ř. s. dnem 9. 7. 2012 (poznámka soudu: konec lhůty, tj. pátek 6. 7. 2012, totiž připadl na státní svátek). Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že ani k dnešnímu dni neeviduje zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v předmětné věci, a to žádným z možných způsobů, a od stěžovatele neobdržel ani žádné jiné podání. [5] Za této situace nelze než řízení o kasační stížnosti zastavit [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.)]. Pokud by nicméně došlo k zaplacení poplatku v řízení o kasační stížnosti dříve, než toto usnesení nabude právní moci, Nejvyšší správní soud je zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích); jinak poplatková povinnost zaniká a řízení se skončí. [6] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu