2 Ao 7/2011-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci podatele: Občanské sdružení Čeladňan , Čeladná 18, proti blíže nespecifikovanému odpůrci, v řízení o podání ze dne 8. 11. 2011,

takto:

I. Podání s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Od ů vod n ěn í:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 16. 11. 2011 podání s názvem žádost o prošetření , kterým se Občanské sdružení Čeladňan (dále jen podatel ) domáhá prošetření a pozastavení stávajícího územního plánu . Podatel ve svém podání uvedl, že nový územní plán, jehož zadání bylo schváleno dne 14. 3. 2011 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Čeladná, by měl vstoupit v platnost v roce 2012. Dále stručně specifikoval některé důvody své žádosti , mj. poukázal na porušení zákona o pohřebnictví, na negativní dopady v podobě nárůstu dopravy, hluku a polétavého prachu v obci, na skutečnost, že řada věcí byla tajena, občané nebyli informování a nemohli se k dotčené problematice vyjádřit , na existenci zvláště ohrožených druhů živočichů v lesích kolem lokality s názvem Dolní Planiska a též na odstrašující výstavbu v lokalitě s názvem Sedmidomí . V závěru svého podání podatel vyjádřil přání, aby byla nesmyslná výstavba zastavena. K návrhu rovněž připojil vícero příloh-podpisový arch s podpisy občanů obce Čeladná, jímž byl podatel zmocněn jako zástupce veřejnosti k uplatnění věcně shodných připomínek ke koncepcím územně plánovacích dokumentací v katastru obce Čeladná, výkresy (zřejmě realizovaných) záměrů v obci a různé fotografie. Nejvyšší správní soud podatele usnesením ze dne 18. 11. 2011, č. j.-12, vyzval k doplnění, resp. k odstranění vad podání, neboť v první řadě z něj nebylo zcela zřejmé, zda jej podatel učinil jako návrh ve smyslu § 101a s. ř. s., tedy jako návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, resp. v jakém z typů řízení se domáhá projednání věci. Podatel byl upozorněn na to, že v případě návrhu ve smyslu § 101a s. ř. s., je třeba upřesnit, proti kterému opatření obecné povahy směřuje (přesné označení a datum vydání) a v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej napadá. Dále byl podatel vyzván, aby v případě, že zamýšlel napadnout opatření obecné povahy, svoje podání (návrh) doplnil o tvrzení, že zde existují určitá jemu náležející subjektivní práva, která jsou opatřením obecné povahy dotčena; jedná se totiž o podmínku aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je podle

§ 101a odst. 1 s. ř. s. Podatel byl rovněž vyzván k zaplacení soudního poplatku v příslušné výši. K odstranění vad podání, které bylo nezbytné k projednání věci, stanovil Nejvyšší správní soud podateli lhůtu do 28. 11. 2011. Zároveň jej poučil o tom, že nebude-li podání v uvedené lhůtě doplněno nebo opraveno, Nejvyšší správní soud takové podání usnesením odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.), resp. že nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě bude mít za následek zastavení řízení [§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Dne 29. 11. 2011 obdržel Nejvyšší správní soud e-mailem vyjádření podatele jako reakci na výše uvedenou výzvu tohoto soudu. V něm podatel uvedl, že nikdo ze členů občanského sdružení není právník, a proto za účelem navázání kontaktu s osobou, která by mu mohla v této věci právní služby poskytnout, požádal o prodloužení lhůty za účelem doplnění podání. Této žádosti Nejvyšší správní soud vyhověl a k odstranění vad podání, resp. k zaplacení soudního poplatku, stanovil novou lhůtu do 5. 12. 2011, přičemž opětovně podatele poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Navrhovatel nicméně výzvě Nejvyššího správního soudu nevyhověl a ani v prodloužené lhůtě neodstranil vady podání, které bránily pokračování v řízení. Nezbylo tedy než podání navrhovatele odmítnout (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). V takovém případě nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu