2 Ans 22/2012-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, č. j. 5 A 176/2012-7,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), neboť v téže věci již v době podání této žaloby probíhalo u téhož soudu jiné řízení.

Nezbytným předpokladem věcného projednání kasační stížnosti je splnění všech zákonem stanovených náležitostí a podmínek řízení, tedy mimo jiné zaplacení soudního poplatku [§ 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a zastoupení stěžovatele advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Není-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Rovněž nedostatek zastoupení je odstranitelný; soud v takovém případě stěžovatele vyzve k předložení plné moci udělené advokátu, jenž jej bude v daném řízení zastupovat, a v případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení advokáta pro řízení o ní. Nejvyšší správní soud však usnesením ze dne 7. 3. 2013, č. j.-73, jeho žádosti zamítl a vyzval jej k zaplacení soudního poplatku a k doložení plné moci ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení usnesení stěžovateli, tedy úterý 26. 3. 2013; poslední den lhůty tak připadal na úterý 9. 4. 2013, kdy také tato lhůta marně uplynula. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek do dnešního dne neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud dále uvádí, že stěžovatel nedoložil ve stanovené lhůtě (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ani podmínka povinného zastoupení tedy nebyla v posuzované věci splněna. Byl by tedy dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

Závěrem zdejší soud dodává, že stěžovatel podáním ze dne 26. 3. 2013, doručeným tomuto soudu dne 4. 4. 2013, vyjádřil svůj nesouhlas se zamítnutím jeho žádostí o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení advokáta. Toto podání však, s ohledem na jeho obsah, nelze považovat za žádost o posečkání s placením soudního poplatku; Nejvyšší správní soud proto k tomuto podání stěžovatele nepřihlédl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu