č. j. 2 Afs 9/2006-76

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. IV, s. r. o, proti žalovanému: Finanční úřad v Žatci, se sídlem Smetanovo nám. 1017, Žatec, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 7. 2005, č. j. 15 Ca 146/2004-51,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 22. 8. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného o reklamaci ze dne 4. 5. 2004, č. j. 19424/04/203970/1025 a rozhodnutí žalovaného o přeplatku ze dne 8. 3. 2004, č. j. 12279/04/203970/2390.

Usnesením ze dne 21. 11. 2005, č. j. 15 Ca 146/2004-72, krajský soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), předložil plnou moc udělenou advokátovi, popřípadě doložil, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 12. 2005 (viz doručenka na č. l. 73). Lhůta pro doložení zastoupení stěžovatele tedy marně uplynula v pondělí 2. 1. 2006.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, jenž sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, nemá, přes výzvu soudu vadu spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti neodstranil; nebyla tak splněna jedna z podmínek řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a),

§ 120 s. ř. s. odmítl [viz k tomu usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003-40, uveřejněné pod číslem 6/2003 Sb. NSS].

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu