č. j. 2 Afs 70/2006-24

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce P. Š., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem Brno, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2005, č. j. 31 Ca 131/2005-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně ke Krajskému soudu v Brně dne 19. 1. 2006 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byl odmítnut jeho návrh na obnovu řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 186/97. Krajský soud stěžovatelův návrh odmítl jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též s. ř. s. ), neboť domáhat obnovy řízení se lze jen v zákonem taxativně uvedených případech (§ 114 odst. 1 s. ř. s.) a stěžovatelův případ pod tato řízení nespadá.

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že napadené usnesení krajského soudu obdržel dne 9. 1. 2006, a tento den také zřejmě považoval za den rozhodný pro počítání lhůty k podání kasační stížnosti. Ze spisu však vyplývá, že stěžovateli bylo uvedené usnesení doručováno do vlastních rukou v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.), § 42 odst. 5 s. ř. s. již dne 23. 12. 2006, a to na adresu Š. 288, kterou stěžovatel uvedl v žalobě i kasační stížnosti jako adresu, kde se zdržuje, a kam mu také bylo během soudního řízení úspěšně doručováno. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pátek 23. 12. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pondělí 2. 1. 2006; tento den se také považuje za den doručení. Skutečnost, že stěžovatel usnesení fakticky převzal až dne 9. 1. 2006, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 2. 1. 2006. Poslední den lhůty připadá na pondělí 16. 1. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná až dne 19. 1. 2006 byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu