2 Afs 65/2013-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: multigate a.s., se sídlem Riegrova 373/6, Olomouc, zastoupená JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2013, č. j. 29 Af 120/2011-86,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozsudku, kterým Krajský soud v Brně dle ust. § 78 odst. 7 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zamítl stěžovatelem podané žaloby jako nedůvodné.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 31. 7. 2013, č. j.-36, k tomu vyzval. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě.

[3] K doručení uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost do datové schránky stěžovatele došlo dle doručenky dne 27. 8. 2013. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 6. 9. 2013. Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že ani ke dni 11. 9. 2013 neevidoval zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v předmětné věci, a to žádným z možných způsobů, a od stěžovatele neobdržel ani žádné jiné podání.

[4] Za této situace nelze než řízení o kasační stížnosti zastavit [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.)]. Pokud by nicméně došlo k zaplacení poplatku v řízení o kasační stížnosti dříve, než toto usnesení nabude právní moci, Nejvyšší správní soud jej zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích); jinak poplatková povinnost zaniká a řízení se skončí.

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu