2 Afs 65/2008-346

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce VIVACOMEX, spol. s r. o., se sídlem Cheb, Palackého 1248/32, zastoupeného Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou v Praze 1, Štěpánská 57, proti žalovanému Celnímu ředitelství Plzeň, se sídlem Plzeň, Antonína Uxy 945/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2008, č. j. 57 Ca 162/2006-313,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Plzni svým rozsudkem ze dne 19. 3. 2008, č. j. 57 Ca 162/2006-313 zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení celkem 44 rozhodnutí žalovaného (výrok I.). Těmi byla zamítnuta jeho odvolání proti dodatečným platebním výměrům Celního úřadu Cheb, na jejichž základě byl žalobci vyměřen celní dluh v celkové hodnotě 8 347 763,70 Kč. Současně s tím rozhodl krajský soud též o náhradě nákladů soudního řízení (výrok II.) a rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za žalobu ve výši 86 000 Kč žalobci (výrok III.). Tento rozsudek byl právní zástupkyni žalobce Mgr. Anně Větrovské doručen dne 21. 4. 2008, jak vyplývá z připojené doručenky.

Dne 9. 5. 2008 obdržel krajský soud kasační stížnost žalobce proti shora uvedenému rozsudku; dle připojené obálky byla k poštovní přepravě předána dne 6. 5. 2008. Žalobce se touto kasační stížností domáhal zrušení pouze výroků I. a II. rozsudku krajského soudu, přičemž výslovně uvedl, že výrok III. nenapadá.

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením podané kasační stížnosti zabýval nejprve tím, zda jsou splněny všechny podmínky, za nichž může řízení o kasační stížnosti proběhnout. Jednou z podmínek řízení je i podání kasační stížnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Jak bylo již výše konstatováno, právní zástupkyně žalobce převzala napadený rozsudek krajského soudu dne 21. 4. 2008. Tímto dnem byl tedy dán počátek lhůty, v níž bylo lze podat kasační stížnost (§ 40 s. ř. s., § 106 odst. 2 s. ř. s.). Následujícího dne začala běžet dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti, která skončila dnem, jenž se svým označením shoduje se dnem doručení, v daném případě tedy v pondělí 5. 5. 2008. Nejpozději tohoto dne by tedy kasační stížnost musela být podána u Krajského soudu v Plzni (popř. u Nejvyššího správního soudu-viz § 106 odst. 4, věta za středníkem s. ř. s.); lhůta by byla zachována též tehdy, bylo-li by v tento den podání obsahující kasační stížnost předáno držiteli poštovní licence (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že písemnost obsahující kasační stížnost byla držiteli poštovní licence prokazatelně předána až dne 6. 5. 2008, nelze než konstatovat, že kasační stížnost byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty a jde tedy o návrh podaný opožděně.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

S ohledem na skutečnosti výše uvedené Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost žalobce ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) usnesením odmítnout.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Dle ustanovení prvně zmíněného nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. června 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu