2 Afs 5/2003-80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce M. Č, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, Hradec Králové, Horova 17, o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 3. 4. 2002 č. j. 4993-4999/130/2001-kl, ze dne 7. 5. 2002, č. j. FŘ 5000/110/2001-Ce a ze dne 7. 5. 2002 č. j. FŘ 5001/110/2001-Ce, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 74/2002, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2003 č. j. 31 Ca 74/2002-30,

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou osobně u Krajského soudu v Hradci Králové dne 31. 3. 2003 žalobce M. Č. napadá shora označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byly mj. zamítnuty jeho žaloby.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal;lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Jak vyplývá z předloženého spisu Krajského soudu v Hradci Králové v této věci uvedený rozsudek byl doručován poštou a byl zaslán zástupci žalobce (viz. plná moc ze dne 31. 5.. 2002) JUDr. Antonínu Valterovi. Jak je zřejmé z dodejky založené v tomto spise adresát nebyl zastižen a zásilka byla uložena na poště dne 28. 2. 2003. Adresát zásilku skutečně převzal až dne 17. 3. 2003.

Se zřetelem na ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. se za den doručení za této situace považuje desátý den od uložení. Tento den připadl na 10. 3. 2003 (pondělí). Poslední den lhůty (dvou týdnů) k podání kasační stížnosti pak připadl na 24. 3. 2003 (pondělí). Jestliže tedy kasační stížnost byla podána až dne 31. 3. 2003, stalo se tak po uplynutí zákonné lhůty. Proto nezbylo, než kasační stížnost jakožto opožděně podanou, odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2003

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu