č. j. 2 Afs 48/2006-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: MVDr. V. H., zastoupené Mgr. Zbyňkem Čermákem, advokátem se sídlem Tomkova 181, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční úřad v Hradci Králové, se sídlem U Koruny 1632, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 11. 2005, č. j. 31 Ca 108/2003-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností brojila žalobkyně (dále též stěžovatelka ) proti shora popsanému usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2003, č. j. 134304/03/228931/2770.

Ze soudního spisu, konkrétně z doručenky na č. l. 48, vyplynulo, že stěžovatelce bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence v pondělí dne 5. 12. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož paragrafu je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 5. 12. 2005. Poslední den lhůty připadá na pondělí 19. 12. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Není tedy pravdou, že stěžovatelka využila lhůtu pro podání kasační stížnosti, jak je v této stížnosti (respektive v jejím doplnění ze dne 30. 1. 2006) uvedeno. Kasační stížnost podaná osobně u krajského soudu dne 20. 12. 2005 byla tedy podána opožděně, a sice o jeden den.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť-jak již shora zmíněno-zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, a to ani v případě, že byla zmeškána toliko o jeden jediný den.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu