č. j. 2 Afs 45/2006-78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A.A., spol. s. r. o., zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, 500 02 Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2005, č. j. 31 Ca 138/2005-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) dne 23. 12. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 3. 2005, č. j. 4142/120/2004-Ro a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním datovaným dnem 30. 6. 2006 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 7. 2006 (viz. č. l. 76 spisu) vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti napadenému rozhodnutí krajského soudu v celém rozsahu zpět. Svoje podání odůvodnil tím, že žalovaný zrušil v celém rozsahu platební výměry, neboť byly vydány po uplynutí lhůty pro vyměření nebo doměření daně.

Podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastaví, vzal-li stěžovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu