č. j. 2 Afs 28/2006-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce J. V., zastoupeného JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem Brno, Jaselská 27, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem Brno, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2005, č. j. 30 Ca 284/2003-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2003, č. j. 4697/01/FŘ/130. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno IV ze dne 26. 3. 2001, č. j. 48207/01/291911/8571, kterým mu byla dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty ve výši 23 144 Kč.

Podáním ze dne 21. 3. 2006 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení o kasační stížnosti tento soud [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu