2 Afs 264/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 6. 2014, č. j. 14037/13/5000-14402-809436 a č. j. 14041/14/5000-14402-704389, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 23. 9. 2015, č. j. 59 Af 191/2014-68,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 23. 9. 2015, č. j. 59 Af 191/2014-68, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 6. 2014, č. j. 14037/14/5000-14402-809436 a č. j. 14041/14/5000-14402-704389.

Usnesením ze dne 19. 11. 2015, č. j.-21, rozhodl Nejvyšší správní soud zamítavě o žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků i návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Rovněž výroky tohoto usnesení stěžovatele opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. V téže lhůtě pak stěžovatele vyzval k doložení splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), případně k doložení příslušného vzdělání.

Výše označené usnesení bylo stěžovateli doručeno v úterý 24. 11. 2015. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. proto poslední den lhůty připadl na úterý 1. 12. 2015. V této lhůtě reagoval stěžovatel toliko podáním ze dne 2. 12. 2015, v němž se především vymezoval vůči výše označenému usnesení zdejšího soudu, opětovně žádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, dále též proklamoval, že jeho návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je objektivně důvodný, a konečně požadoval, aby Nejvyšší správní soud zrušil ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. spolu s příslušným ustanovením o zpoplatnění kasační stížnosti dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Nejvyšší správní soud vyhodnotil toto stěžovatelovo podání zčásti jako opravný prostředek svého druhu, směřující proti výše označenému zamítavému usnesení zdejšího soudu. Proti danému usnesení však není opravný prostředek přípustný, jak byl stěžovatel ostatně informován v části usnesení obsahující procesní poučení. Nejvyšší správní soud se proto tímto podáním, v části, jež směřuje proti výše označenému usnesení, nezabýval.

V části podání, kterou je navrhováno zrušení vyjmenovaných zákonných ustanovení, se pak dle Nejvyššího správního soudu jedná o návrh, k jehož projednání nemají správní soudy dostatek pravomoci (a contrario § 2 a § 4 s. ř. s.). Pravomoc k projednání návrhu soudem je přitom podmínkou iniciovaného soudního řízení, a její nedostatek by byl důvodem pro odmítnutí takového návrhu dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Jelikož ale stěžovatel ani v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek spojený s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud přistoupil v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s., k zastavení řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na skutečnost, že zdejší soud řízení zastavil, byla již nerozhodná otázka splnění podmínky zastoupení stěžovatele podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu