2 Afs 204/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Befacoal s. r. o., se sídlem Sokolská 46/1795, Praha 2, zastoupen JUDr. Annou Horákovou, advokátkou se sídlem Žitná 47, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 8. 2014, č. j. 20148/14/5000-14304-605186, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2015, č. j. 6 Af 79/2014-77,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2015, č. j. 6 Af 79/2014-77. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j.-13, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatele do datové schránky dne 10. 9. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil.

[2] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015 JUDr. Karel Šimka předseda senátu