č. j. 2 Afs 202/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Z. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem se sídlem Tylovo nábř. 367, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvu financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2006, č. j. 5 Ca 194/2004-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností brojil žalovaný (dále též stěžovatel ) proti shora popsanému rozhodnutí Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 9. 2004, č. j. 53/56603/2004-533.

Ze soudního spisu, konkrétně z doručenky na č. l. 44, vyplynulo, že stěžovateli bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence ve čtvrtek 25. 5. 2006.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož paragrafu je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 25. 5. 2006. Poslední den lhůty připadá na čtvrtek 8. 6. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná na poštu dne dne 9. 6. 2006 (viz obálka na č. l. 49 soudního spisu), byla tedy podána opožděně a sice o jeden den.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť-jak již shora zmíněno-zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, a to ani v případě, že byla zmeškána toliko o jeden jediný den.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu