č. j. 2 Afs 180/2006-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. J. Č., zast. JUDr. Pavlem Omelkou, advokátem se sídlem Sadová 6, Zlín, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2006, č. j. 31 Ca 117/2005-24,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní je věc předkládána rozšířenému senátu, protože při předběžné poradě dospěl rozhodující tříčlenný senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru judikovaného Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 26. 5. 2005, sp. zn. 7 Afs 35/2005. Jde o právní otázku výkladu ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), konkrétně otázku, zda úroky z půjčky jsou daňovým výdajem, pokud daňový subjekt za stejných smluvních úrokových podmínek poskytl půjčené peníze třetí osobě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Marie Součková, JUDr. Milada Tomková a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst.1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 2. října 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu